Entreprenad

Vad är funktionsentreprenad?

Funktionsentreprenaden har många påhejare bland beställare
och entreprenörer. Trots en stundtals livlig debatt bland beslutsfattare och praktiker och att ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt har ägnat sig åt frågan har entreprenadformen än
så länge haft svårigheter att slå igenom på allvar. Detta beror
bland annat på att många har haft svårt att se skillnader mellan
funktionsentreprenaden och den mer väletablerade totalentreprenaden. Skillnader finns, och den största skillnaden är nog att
upphandling på funktionsentreprenad sannolikt ställer större
krav på beställaren än upphandling på totalentreprenad baserat på ABT 94 (Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader
avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten)
vilket bör ses som positivt för branschens utveckling.

källa: Sbuf informerar